top of page

פרוטקול פעילות - דוגמה

אל תשכחו להוסיף את התיוג המתאים ולהוסיף תמונות עם יש


 • תאריך עברי:

 • תאריך לועזי:

 • שם הכתב/ת פרוטוקול:

 • מורה אחראי/ת:

 • שם מנהל/ת המפגש:

 • תפקיד מנהל/ת המפגש:

 • כמות נרשמים:

 • כמות משתתפים:

 • כמות נעדרים:

נוכחות:

[חובה לוסיף את הרשימה השמית]


 

מיקום

- פעילות זום -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:

- פעילות יציבה -

 • שעת התחלה:

 • שעת סיום:

 • עיר:

 • מקום:

 • כתובת מלאה:


 

פעילות מחוזית

שם הפעילות: מטרת הפעילות: מתודות/משחקים: מיקום הפעילות:

- סדר העבודה -

מדוע נבחר פעילות זה?

באלו משחקים/מיתודות השתמשתן/ם?

איך נראה ההכנה לפני?

מה קרה במהלך הפעילות?

איך הרגיש הקבוצה?

איך הסתיים?

מה למדתם/ן כקבוצה?

מה הייתם/ן עושים/עושות אחרת?

היתן/ם עשות/עושים את זה שוב?


Comments


bottom of page