top of page

טו בשבת הרבה יותר מסלט פירות. 
במסכת השמינית בסדר מועד לפי סדר המשניות המסכת מתחילה כך: 
"ארבעה ראשי שנים הם באחד בניסן - ראש השנה למלכים ורגלים. באחד באלול - ראש השנה למעשר בהמה...באחד בתשרי - ראש השנה לשנים ולשמיטין.. באחד בשבט - ראש השנה לאילן..אומרים בחמישה עשר בו" - מסכת ראש השנה א',א' 
קיימת ארבעה ראשי שנה 
ראש השנה לרגלים בחודש ניסן 
ראש השנה לאדם בחודש אלול 
ראש השנה לשנים בתשרי 
וראש השנה לאילנות בשבט 

והחג הזה נמצא עדויות לחגיגה ושמחה כבר בתקופת התלמוד במאה ה-3  כבר מאה ה-6 בתקופת הגאונים יש לנו עדויות לתפילות מיוחדות לחג. 

בחג הזה חוגגים את הפירות הראשונים ובעקבות זה נוצר מנהגים שונים בקהילות יהודיות 
כמו ריבוי באכילת פירות ופרט שבעת המינים. מנהג זה החל בקרב חסידי אשכנז ועם הזמן התפשט המנהג ברחבי כלל קהילות ישראל (למעט יהדות תימן) 

מנהג נוסף זה סדר ט"ו בשבט 
הוא מנהג שהתגבש במאה ה-17 והמנהג התפשט אך ליהדות ארצות האיסלם וארצות הבלקן קיבל ביטוי והתחילו בארוחות חגיגיות שהתפשט גם הוא למנהג בקרב רוב הקהילות. 
בקהילת "בני ישראל" בהודו נוהגים לערוך את סדר ט"ו בשבת בשדה ולערוך טקס בשם "המלידה" טקס הפונה לבורא ולאליהו הנביא בבקשת שפע בטקס אוכלים מלידה מאכל עשוי סולת ופירות כזכר לקורבן המנחה.

נטיעות כאן בארץ ישראל 
בשנת 1884 יצאה המושבה העברית ושתלו כ-1,500 עצי פרי כתב בן המושבה:
"...כי האדם עץ השדה, הוא חברה אחת וזה בלא זה אין להם חיים טובים.."
ראשית הציונות ראו את החג הזה כפונטציאל אדיר לחיבור יהדות הגולה לארץ ישראל 
והיו מאז תקומתה הולכים יחד לנטוע עצים ובכך להרגיש חיבור לאדמת ארץ הקודש 
הרצל עצמו באחד מהביקורים שלו בנובמבר 1898 נטע עצי ברוש ודקל לסימן ההתחדשות העם היהודי בארצו וכסמל לבנייה והתחדשות בארץ.

הנטיעות ככלי חינוכי 
בט"ו בשבט 1890 המורה והסופר זאב יעבץ לקח את תלמידו מזכרון יעקב לנטייה חגיגית וכך הפך את הנטיעה כפעילות חינוכית של ילדי ישראל.
מידי שנה (לא בקורונה) יוצאים יותר מ27,000 תלמידות ותלמידים לנטוע עצים 
ולומדים התלמידים על שימור אקולגי ועל נופאדם. 

אז בואו נסכם, 
החג אנו חוגגים את השפע שבטבע! לכולנו יש מנהגים שונים ומיוחדים ויחד דרך עשיית החג נלמד לשמור על הסביבה ועל המגוון הטבעי העצום שיש לנו כאן בארץ. 
אז קחו לכם פרי, צאו לשתול שתיל ליד הבית (במגבלות המותרות בקורונה )😉
ואנו בהנהגת מחוז ירושלים מאחלים חג אילנות שמח!!!!

bottom of page